Ølen Betong - hjem

Likestilling - Utdrag fra Etiske Retningslinjer

6. Diskriminering

Bedriften respekterer alle enkeltmennesker og streber etter å arbeide som ett team og fremme åpen og ærlig kommunikasjon preget av respekt. Vi behandler alle likt og gir like muligheter, og vi tolererer ingen former for trakassering eller diskriminering. Ingen skal ulovlig eller urimelig forskjellsbehandles på grunn av kjønn, alder, religion, politisk oppfatning, rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, etnisk opprinnelse, legning eller samlivsform.

7. Personlig adferd

Alle våre ledere og medarbeidere skal bidra til et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse. Uansett hvor de utfører sitt arbeid skal Bedriftens ledere og medarbeidere overholde gjeldende lover og regler. Det aksepteres ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig adferd overfor kolleger eller andre du forholder deg til som ansatt. Ledere og øvrige medarbeidere skal opptre tillitsfullt og med respekt for forretningsforbindelser, kolleger og andre som vedkommende kommer i kontakt med i tilknytning til sitt arbeid. Bedriften aksepterer ikke trakassering eller annen atferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende.

Les mer om :
BÆREKRAFT
Etiske retningslinjer